Η οικογένεια καταγραφικών testo 184

Βέλτιστη θερμοκρασία για ευαίσθητα προϊόντα.
Παρακολούθηση μεταφοράς των προϊόντων που απαιτούν μόνιμη ψύξη.

Είτε εργάζεστε με τρόφιμα είτε με φάρμακα: Και οι δύο ομάδες προϊόντων έχουν ιδιαίτερη ανάγκη ψύξης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και η ψυκτική αλυσίδα μεταξύ του παραγωγού και του τελικού καταναλωτή δεν πρέπει να διακόπτεται σε καμία περίπτωση.

Οι συνέπειες μπορούν να είναι η απώλεια ποιότητας, οικονομικές απώλειες ή ακόμη και σοβαρές βλάβες στην υγεία των καταναλωτών ή των ασθενών. Χρησιμοποιώντας τα καταγραφικά testo 184 μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε βήμα της ψυκτικής αλυσίδας.

Τα καταγραφικά ταξιδεύουν για εσάς και ελέγχουν τις θερμοκρασίες των ευαίσθητων εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά (αεροπορική, σιδηροδρομική, οδική). Στον τόπο προορισμού, με μια ματιά μπορείτε να δείτε εάν έχουν τηρηθεί οι οριακές τιμές που έχετε ορίσει. Για να αποκτήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, αρκεί να συνδέσετε το καταγραφικό σε υπολογιστή - άμεσα δημιουργείται μια αναφορά σε μορφή PDF με όλα τα σχετικά στοιχεία.

Για να λειτουργήσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά και εύκολα τα καταγραφικά, όλα τα απαιτούμενα αρχεία και πληροφορίες αποθηκεύονται άμεσα και με ασφάλεια στο αντίστοιχο testo 184: Το αρχείο ρυθμίσεων, το πιστοποιητικό βαθμονόμησης (testo 184 T1 - T4), το εγχειρίδιο οδηγιών και μια αναφορά σε μορφή PDF των καταγεγραμμένων δεδομένων σας.


Παρακολούθηση της θερμοκρασίας στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων

Μια επίσκεψη από έναν επιθεωρητή GMP μπορεί να σημαίνει την αρχή του τέλους για εσάς: Η ανεπαρκής ψύξη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της τελευταίας παράδοσης API και η ελλιπής τεκμηρίωση των τιμών της θερμοκρασίας στα αρχεία σας δεν παραμένουν απαρατήρητα. Στη χειρότερη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης προϊόντος, τεράστιες οικονομικές απώλειες και απώλεια της καλής σας φήμης στη φαρμακευτική βιομηχανία.

Ωστόσο, μια επίσκεψη από έναν επιθεωρητή GMP μπορεί επίσης να αποτελεί ρουτίνα για εσάς. Με τα καταγραφικά testo 184 τα βιο- φαρμακευτικά προϊόντα προστατεύονται από απαρατήρητα κενά της ψυκτικής αλυσίδας και το σύνολο της διαδρομής / διανομής παρακολουθείται και τεκμηριώνεται απλά, με ασφάλεια και σε συμμόρφωση με όλα τα κοινά πρότυπα και κανονισμούς:

Παρακολούθηση της θερμοκρασίας κατά τον εφοδιασμό τροφίμων

Κατά τη μεταφορά τροφίμων, η συμμόρφωση με τις προκαθορισμένες τιμές θερμοκρασίας είναι υψίστης σημασίας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εκπληρώνονται εγγυημένα πρότυπα νομικής υγιεινής, ποιότητας, ασφάλειας και η  διατήρηση των τροφίμων. Η ακριβής παρακολούθηση των πολύπλοκων διαδικασιών και εργασιών ορίζεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες HACCP (ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου), οι οποίες χρησιμεύουν στην
αποφυγή κινδύνων για την υγεία στον κλάδο των τροφίμων. Τα καταγραφικά testo 184 είναι πιστοποιημένα κατά HACCP International και τα καταλληλότερα για την παρακολούθηση της αποθήκευσης των τροφίμων στο δρόμο από τον αγρότη στον πελάτη στο σούπερ μάρκετ. Η τεκμηρίωση των δεδομένων της ποιότητας είναι εξαιρετικά εύκολη χάρη στη βολική λειτουργία ανάγνωσης με τη δημιουργία της αυτόματης αναφοράς PDF. Τα ευαίσθητα στη θερμοκρασία τρόφιμα φτάνουν στον προορισμό τους με ασφάλεια.

 • Τα καταγραφικά θερμοκρασίας Τ1, Τ2, Τ3 και Τ4 παραδίδονται με πιστοποιητικό βαθμονόμησης σύμφωνα με ISO 17025, το οποίο αποθηκεύεται σε μορφή PDF απευθείας στο καταγραφικό.
• Για την ανάλυση των δεδομένων σταθερότητας, σας υποστηρίζει το καταγραφικό με αυτόματο υπολογισμό MKT-αξίας και την επιλογή καθορισμού συναγερμού για τις τιμές MKT.
• Η λεπτομερής διαχείριση συναγερμού σας επιτρέπει να ορίσετε πολλαπλά όρια συναγερμού. Είναι επίσης δυνατό να ρυθμίσετε συσσωρευτικούς συναγερμούς, π.χ. όταν η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει την οριακή τιμή των 8° C για περισσότερο από 30 λεπτά.
• Η εξαιρετικά διαισθητική και εύκολη αναγνώριση των συναγερμών οδηγεί σε ελάχιστη απαίτηση κατάρτισης για το προσωπικό σας.

GxP, CFR, HACCP και EN 12830.

Τα πιο σημαντικά πρότυπα για τη μεταφορά των τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων.

Κανόνες Καλής Πρακτικής GxP

Σε ένα περιβάλλον που ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες GxP, οι απαιτήσεις που υπάρχουν για την διαχείριση της ποιότητας είναι ιδιαίτερα υψηλές. Όχι μόνο το GMP και το GLP, αλλά και το GDP- (Good Distribution Practice) διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι η διανομή των φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια κινητή αποθήκευση, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως στην παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή. Με τη βοήθεια του καταγραφικού testo 184, η GxP συμβατή εργασία δεν αποτελεί πρόβλημα για σας.

FDA 21 CFR μέρος 11

Ο κανονισμός FDA 21 CFR μέρος 11, ο οποίος βασίζεται και στον κανονισμό Annex 11 της EU-GMP, καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για ηλεκτρονικά αποθηκευμένα έγγραφα, τα οποία απαιτούν ηλεκτρονικές υπογραφές. Η χρήση του καταγραφικού testo 184 σε συνδυασμό με το λογισμικό ComSoft CFR προβλέπει, μεταξύ άλλων: Περιορισμό της πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, χρονοσήμανση των ελέγχων, όπως και των ηλεκτρονικών υπογραφών, επιτρέποντας την 21 CFR μέρος 11 συμβατή χρήση του καταγραφικού.

ISO 9001:2008

Το ISO 9001: 2008 είναι ίσως το πιο σημαντικό διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και εγγυάται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των διαδικασιών. Ωστόσο, σε σχέση με αυτό, είναι επίσης απαραίτητο να είστε πλήρως ενημερωμένοι για την επαγγελματική διασφάλιση της ποιότητας των προμηθευτών που συμμετέχουν στη διαδικασία. Η testo, ISO 9001: 2008-πιστοποιημένη εταιρεία, συμμορφώνεται πλήρως με τις εν λόγω απαιτήσεις, και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων μέσω εσωτερικών ελέγχων, καθώς και διαπιστευμένων εξωτερικών ελέγχων.

Διεθνής πιστοποίηση HACCP

ΗHACCP International είναι μια κορυφαία οργάνωση στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και ελέγχει τα προϊόντα σχετικά με την καταλληλότητα των διαδικασιών στο περιβάλλον των τροφίμων, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες HACCP. Το καταγραφικό testo 184 έχει πιστοποιηθεί ως "ασφαλές για τα τρόφιμα" και ως εκ τούτου συνίσταται, χωρίς περιορισμό, για χρήση σε περιβάλλον HACCP.

EN 12830

Το πρότυπο EN 12830 καθορίζει τις τεχνικές και λειτουργικές ιδιότητες των μέσων καταγραφής θερμοκρασίας, για τις εγκαταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής κατεψυγμένων ή βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων. Τα καταγραφικά μεταφοράς testo 184 Τ1, Τ2, Τ3 και Τ4 πληρούν τις απαιτήσεις αυτές και έχουν πιστοποιηθεί ανάλογα και από το TÜV.

                                                      ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καταγραφικό θερμοκρασίας μίας χρήσης (90 ημέρες).

Κωδικός: 0572 1841

Καταγραφικό θερμοκρασίας μίας χρήσης (150 ημέρες).

Κωδικός: 0572 1842

Καταγραφικό θερμοκρασίας με ανταλλάξιμη μπαταρία.

Κωδικός: 0572 1843

Καταγραφικό θερμοκρασίας με ανταλλάξιμη μπαταρία για θερμοκρασίες έως -80 °C.

Κωδικός: 0572 1844

Παρακολουθήστε τις περιβαλλοντικές συνθήκες σε εργαστήρια αποτελεσματικά και σύμφωνα με τα πρότυπα.

Καταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας με ανταλλάξιμη μπαταρία.

Κωδικός: 0572 1845

Καταγραφικό θερμοκρασίας, υγρασίας και κραδασμών με ανταλλάξιμη μπαταρία.

Κωδικός: 0572 1846

Μείνετε σε επαφή μαζί μας

Μένετε ενήμεροι

Ακολουθήστε μας στα Social Media

© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps